I) REGLAMENT GENERAL DEL CIRCUIT.

1. PARTICIPANTS
Ajuntament de Benicarló y H&J Fitness organitzen la II edició del CCPB, al qual tindran accés totes les persones que vulguin participar i córrer, sense distinció de sexe o nacionalitat. El únic requisit serà haver naixcut en 2.000 o anys anteriors.
Aquells atletes menors de 18 anys es deuran inscriure al circuit amb el DNI del tutor a través de la plataforma d’inscripcions.
El circuit es portarà a terme des del mes de octubre fins al mes de maig, i al juny tindrà lloc la gala de premis. Per puntuar s’haurà d’haver participat en qualsevol de les 6 proves. A més participació en diferents proves i millor posició, més punts.
Per obtindre la classificació final al circuit i poder optar als premis siga per categories o el la classificació general, caldrà participar en almenys 4 proves del circuit.

2. CATEGORIES.
En el II CIRCUIT DE CURSES POPULARS DE BENICARLO a més de la GENERAL en masculí i femení hi haurà les següents categories:
SUB 23 – Nacidos en el año 1993 y posteriores hasta el año 2000.
SENIOR – Nacidos de 1976 a 1992.
VETERANOS A – Nacidos de 1966 a 1975.
VETERANOS B – Nacidos en 1965 y anteriores.

3. INSCRIPCIONS PER AL CIRCUIT.
3.1.-QUAN INSCRIURES:
La inscripció per a participar al II Circuit de Curses Populars de Benicarló es podrà fer online o presencial, en aquells establiments col·laboradors, exposats en la informació de les diferents proves.
Les inscripcions online per al circuit estaran obertes de forma permanent, sempre respectant les dates de inscripció a les diferents proves. (Quan no estiga habilitada la plataforma per inscriure’s a una prova, tampoc ho estarà per inscriure’s al circuit).

3.2.-COM INSCRIURES:
Tots els esportistes podran inscriure’s a la pàgina web on està integrat el circuit: www.hj-fitness.es en l’apartat “ II CIRCUIT DE CURSES POPULARS BENICARLÓ”.
Els atletes que estiguin registrats a la web, sols necessitaran 3 clics molt ràpids per a fer-ho.
Les inscripcions presencials per a cada una de les curses es podran fer en els establiments col·laboradors i als llocs, dies i horaris que s’indicaran convenientment.

3.3.-DADES EN L’INSCRIPCIÓ:
En la inscripció, es faran constar les següents dades, com a mínim: DNI, nom i cognoms, data de naixement, localitat i si correspon, el nom del club al que pertany. (També les dades del tutor en cas de que l’atleta siga menor).

3.4.-COST DE LES INSCRIPCIONS A CADA CURSA:
Depenent de la cursa i les dates d’inscripcions, es fixarà un preu d’inscripció o altre.

4. ORGANITZACIÓ.
Els dorsals s’entregaran personalment a la persona interessada PRÈVIA PRESENTACIÓ DEL DNI en el lloc i la data establerta per cada Organització.
Els atletes inscrits al circuit, tindran el mateix número de dorsal per a totes les curses que formen el mateix. Així, no farà falta que cada vegada que vaja a una cursa, tinga que mirar la llista d’inscrits per trobar el seu dorsal.
Tots els participants en el Circuit, pel fet de participar en qualsevol carrera , accepten el reglament particular d’aquesta, formalitzant la inscripció amb tots els seus drets y obligacions.

5. DESQUALIFICACIONS.
Motius de desqualificació :
Per no portar el dorsal perfectament col·locat i visible al pit durant tot el recorregut.
Per la mala utilització del xip (Canviar-lo de lloc, dur-lo en la mà, etc.)
Per participar amb un dorsal assignat a altre corredor
Per participar amb un dorsal no autoritzat per l’organització.
Per realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament.
Per abandonar el recorregut delimitat d’alguna prova, amb intenció de obtindre avantatges.
Per donar mostres d’un comportament antiesportiu.
Aquells atletes que siguin desqualificats perden el dret a puntuar i participar en la resta de carreres. La decisió sobre la possible desqualificació de l’atleta per les circumstàncies anomenades anteriorment serà adoptada per l’organització del circuit.
Tot allò no previst en aquestes regles es resoldrà amb el reglament de la F.A.C.V. o en el seu defecte per la Ley 2/2011, de 22 de l’Esport de la CV.

6. CLASSIFICACIÓ DEL CIRCUIT.
Es realitzarà la següent classificació: General Absoluta, masculina i femenina. A més de cada una de les categories abans esmentades.

El sistema de puntuació, serà en funció del lloc de arribada en cada cursa. Es sumaran els punts obtinguts en cada prova.

 • PUNTUACIO en 5Km NOCTURN, SAN SILVESTRE, Run&Bike Benicarló, 10 Km Benicarló, VOLTA DE LA DONA y TRAIL 15 Km.:
  (en la general)
  1º 500 punts
  2º 450
  3º 420
  4º 400
  5º 380
  6º 360
  7º 340
  8º 320
  9º 310
  10º300
  11º299
  12º298
  I així fins 1 punt al 309º i per a la resta de participants.

Per a la classificació final es consideraran guanyadors els atletes amb mes puntuació segons les proves fetes.
En cas d’empat serà guanyador qui més curses haja realitzat i si persisteix l’empat es valorarà el major número de primeres posicions, segons,etc.
El control i seguiment dels corredors inscrits en el Circuit es realitzarà mitjançant sistema informàtic i es gravaran les curses per assegurar-se que no hi haja cap inconvenient al finalitzar cada prova.

7. PREMIS
Es donaran trofeus als 10 primers classificats de la general del circuit, tant masculins com femenins.
Es donaran trofeus als 3 primers classificats de cada categoria establerta tan per a masculí com per a femení.
També se’ls donarà un obsequi a aquells corredors que finalitzen totes les proves del circuit.

8. INFORMACIÓ.
Les classificacions oficials de cadascuna de les proves, estaran disponibles al finalitzar la mateixa a la plataforma oficial del circuit www.hj-fitness.es.
Els mitjans de comunicació que vulguin consultar resultats podran fer-ho en el plaç de 2-3 dies després de la celebració de cada prova, es faran públics els resultats provisionals del circuit en la pàgina web WWW.HJ-FITNESS.ES on també es podrà trobar tota la informació de cadascuna de les carreres, galeria fotogràfica, totes les noticies relacionades al circuit i la crònica de cada cursa.

9. DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem de que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades es l’organització i gestió del esmenta’t circuit, sent necessari aportar aquestes dades per poder participar en les diferents proves. Aquestes dades personals les utilitzarà H&J FITNESS única i exclusivament per a gestionar les inscripcions al circuit també per les entitats i organismes organitzadors de cada una de les proves que composen el circuit.
La inscripció en el present circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació. D’acord amb els interessos promocionals dels patrocinadors (econòmics del circuit).
Els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mig de comunicació (premsa escrita, internet, radio o televisió).
Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’entitat organitzadora.

10. RECLAMACIONS.
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l’organitzador de la prova, no més tard de 30 minuts després de comunicar‐se oficialment els resultats. Si són desestimades per l’organitzador, es podrà presentar reclamació per escrit.
S’estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions escrites que s’estimen oportunes, NO ACCEPTANT CAP RECLAMACIÓ FORA DEL TERMINI. UNA VEGADA TRANSCORREGUT LES CLASSIFICACIONS SERAN DEFINITIVES.
H&J FITNESS i els organitzadors de cada cursa velaran pel compliment d’aquest Reglament, sent responsabilitat de cada entitat col·laboradora.

11. SEGURETAT DE LES PROVES.
Es obligació de l’organitzador de cada carrera previndré un servei mèdic durant la competició, així como el trasllat en ambulància fins al centre hospitalari mes proper i adequat.
L’organització de cada carrera està coberta per la seua pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents esportius per als participants.
L’organització del circuit es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts de les carreres si ho considera oportú donant difusió als canvis i fent-ho públic mitjançant la pàgina web i qualsevol altre mig que se considera.
Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present reglament, declarant trobar-se en bones condicions físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.

II) BASES DE PARTICIPACIÓ EN LES PROVES.

El Reglament General de participació en el circuit, es complementarà amb les bases de participació de cadascuna de les proves.